Condicions d'ús

La botiga on-line botiga.grn.cat és propietat de GRN Serveis Telemàtics, S.L. amb domicili al Carrer Oviedo, 46 de Girona, 17005 i amb NIF B17449638. Les presents condicions d'ús constitueixen el document entre les parts que regulen les transaccions on line de compravenda entre GRN i els seus clients.

GRN està facultat per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions explicitades en les presents Condicions d'ús, sense necessitat de previ avís. Es prohibeix taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de GRN o de tercers.

GRN no exigeix la subscripció per a la simple visualització i accés a la botiga en qüestió. Per contra, per a la compra de qualsevol producte s'exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari. El tractament de les dades personals es realitza segons la informació reflexada a l'apartat de Privacitat

GRN es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés al contingut integrant de la botiga online, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats a la botiga.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA però NO les despeses de manipulació i ports. Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra. GRN es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s'efectuï l'enviament, així com del tipus d'enviament que es trii. El temps comença a comptar des de que GRN rep l'import de la comanda. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l'empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat del producte als magatzems de GRN. GRN no adquirirà cap responsabilitat per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a GRN.

Els lliuraments que es facin per clients que seleccionin l'opció "Recollida a les oficines de GRN" només es faran de 10h a 18h i cal que el client esperi a que l'avisem per correu electrònic o SMS que la seva comanda estigui preparada.

Si el retard en el lliurament és imputable a GRN i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, GRN no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment la comanda abans que GRN hagués procedit a l'expedició dels mateixos, GRN podrà exigir el pagament d'una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 5% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per GRN.


Després d'haver rebut el pagament corresponent a una comanda, GRN procedirà a enviar la FACTURA a l'adreça que apareix en la subscripció.

GRN procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. GRN podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

AL lliurament de la mercaderia, l'usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. GRN no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d'altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades.

GRN no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.

Així mateix, GRN no donarà suport tècnic als productes que distribueix. Cal suposar que els clients tenen les nocions tècniques necessàries per posar en funcionament els dispositius que adquireixen a GRN, i en cas de tenir dubtes tècnics, GRN no està obligada a formar, ensenyar o solucionar la implementació dels dispositius en l'entorn que el client s'hagi proposat d'utilitzar-los. 

GRN podrà unilateralment i a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el fabricant. Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

  • Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal ús de les instruccions o danys elèctrics.
  • Si resulten danyats en realitzar una incorrecta configuració o instal·lació del programari, maquinari i perifèrics, per part del client.
  • Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per GRN.
  • Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

 

GRN només acceptarà la devolució de la mercaderia si:

  • En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. ProductesDeLaTerra.CAT acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat ni instal·lat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.
  • La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això GRN estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
  • La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat GRN en la seva OFERTA EN FERM.
  • GRN procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.
  • GRN acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

 

L'usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright ©GRN Serveis Telemàtics, S.L. Tots els drets reservats. Prohiba la seva reproducció total o parcial.