D’acord amb la llei 34/2002 de l’11 de Juliol de 2002 de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio” notifiquem que aquesta web pertany a:

GRN Serveis Telemàtics
NIF: B-17449638
Carrer d’Oviedo, 46
17005 Girona (Sant Narcís)
Tel: +34 972 230000
Fax: +34 972 401185
e-mail: admin@grn.es

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 821, Llibre 0, Secció 8a, Foli 25, Full GE-15688

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRN Serveis Telemàtics SL l’informa que és titular dels websites WWW.GRN.ES, WWW.GRN. CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GRN Serveis Telemàtics SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és GRN Serveis Telemàtics SL, amb CIF B17477902 i domicili social a GRN Serveis Telemàtics SL; C / OVIEDO No 46, 17005 GIRONA inscrita en el Registre Mercantil en el tom 941, foli GE-17.233, full 95, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és admin@grn.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de GRN Serveis Telemàtics SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de GRN Serveis Telemàtics SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de GRN Serveis Telemàtics SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per GRN Serveis Telemàtics SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per GRN Serveis Telemàtics SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GRN Serveis Telemàtics SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GRN Serveis Telemàtics SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, puguin derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GRN Serveis Telemàtics SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GRN Serveis Telemàtics SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant pel que fa als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus websites, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GRN Serveis Telemàtics SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GRN Serveis Telemàtics SL informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites de GRN Serveis Telemàtics SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a GRN Serveis Telemàtics SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya a.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de GRN Serveis Telemàtics SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRN Serveis Telemàtics SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i GRN Serveis Telemàtics SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GRN Serveis Telemàtics SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.

PROTECCIÓ DE DADES

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal GRN SERVEIS TELEMÀTICS, S.L. (en endavant GRN), informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per GRN, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis telemàtics i informàtics.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En el cas que l’usuari comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant d’aquest de l’obligació d’informació establerta a l’art. 5.4 de la LOPD i de les conseqüències de no haver-li informat.

4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. Cessions: GRN, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. En aquest sentit, en compliment de la llei 25/2007 de 18 d’octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, s’informa a l’usuari que GRN, conservarà les dades de trànsit, requerides per llei, generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com en el seu cas, els comunicarà als organismes competents quan es donin les circumstàncies previstes a la llei. De la mateixa manera, per a la prestació dels serveis de registre de dominis, s’informa que l’ICANN o altre organització registradora competent requereixen la publicació de les dades relatives a la titularitat del nom del domini registrat, dels contactes administratius, tècnics i de pagament que segons la normativa, han de ser públics i accessibles des del “Whois” dels registradors competents. En aquest sentit el titular del nom de domini autoritza l’esmentada publicació de dades i en el cas que el client no sigui el titular, s’obliga a recollir d’aquest l’autorització per transmetre i publicar aquestes dades.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a GRN, amb domicili a C/ Oviedo, 46, 17005, Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència o a l’adreça de correu electrònic info@grn.es

7. Cookies: GRN, pot utilitzar cookies per gestionar la navegació per la seva plana web. L’usuari autoritza expressament la seva utilització per a la finalitat anterior. Així mateix, l’usuari pot configurar el seu navegador per a que l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la seva utilització. Aquest fet pot provocar restriccions en les prestacions de navegació del lloc web de GRN.

8. Tractament de dades per compte de tercers: En aquells casos en que GRN, hagi d’accedir i/o tractar dades de caràcter personal de les que són responsables els seus clients, per a l’adequada prestació dels serveis contractats, ho farà en qualitat d’encarregat del tractament de conformitat amb el que s’estableix a l’article 12 de la LOPD i concordants del Reglament 1720/2007, de 21 de diciembre, de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD). En aquests casos l’accés i/o tractament de les dades personals es realitzarà d’acord amb els següents termes:

GRN únicament procedirà al tractament de les dades seguint les instruccions del client sense que pugui tractar-les amb una finalitat diferent de les que són objecte els serveis contractats, o de qualsevol altra forma que suposi un incompliment de les instruccions expresses que el client li proporcioni.

GRN es compromet a no revelar, transferir, cedir o d’altra forma comunicar els fitxers o dades en ells continguts, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, paper, etc, a cap altre persona física o jurídica ni tan sols per a la seva conservació, sense previ consentiment del client.

El client autoritza a GRN, en qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis de Backup Online i Wimax, en aquells casos en que sigui necessari, respectant en tot moment la normativa de protecció de dades de caràcter personal. El client podrà adreçar-se a GRN en qualsevol moment per conèixer les dades identificatives de les entitats subcontractades que, en tot cas, actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades, amb els termes previstos en els serveis contractats i prèvia formalització amb GRN d’un contracte d’accés a dades per a la prestació de serveis en els termes previstos als articles 12 de la LOPD i 20 del RDLOP.

GRN, en compliment de l’article 10 de la LOPD s’obliga a mantenir el secret professional respecte de les dades de caràcter personal a les que hagi d’accedir i/o tractar amb la finalitat de complir amb els serveis contractats, tant durant com amb posterioritat a la finalització dels serveis. GRN només podrà permetre l’accés a les dades a aquells empleats, expressament autoritzats, que tinguin la necessitat de conèixer-les per a la prestació dels serveis contractats i que estaran vinculats pel deure de secret i seran informats respecte de les seves obligacions i de les infraccions establertes per la legislació vigent en la matèria.

GRN garanteix com a mínim, per a tots els seus tractaments i/o accessos a dades de caràcter personal, l’adopció de les mesures de seguretat de nivell bàsic indicades en el Títol VIII del RDLOP, així com qualsevol altres que li fossin imposades, d’índole tècnica i organitzatives, necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Serà obligació del client indicar expressament a GRN la necessitat d’adoptar mesures de seguretat mig i/o alt en el tractament de les dades de caràcter personal de les que el client n’és el responsable.

GRN garanteix que una vegada realitzada la prestació contractual, retornarà o destruirà les dades de caràcter personal, així com els suports físics que emmagatzemin dades personals, al client. No obstant, aquelles dades en les que la seva conservació resulti necessària per a la satisfacció d’obligacions legals, es bloquejaran durant el període que procedeixi i es suprimiran una vegada finalitzat el termini corresponent.

En el cas que GRN destini les dades a altres finalitats, els comuniqui o els utilitzi incomplint les condicions dels serveis contractats, serà considerat responsable del tractament, responent de les infraccions en que hagués incorregut personalment.

El client garanteix a GRN que les dades de caràcter personal han estat obtingudes observant les prescripcions legals establertes a la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal. GRN no es fa responsable de l’incompliment, per part del client, de les obligacions derivades de la LOPD i normativa vigent en la part que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb l’execució dels serveis contractats o amb qualsevol altra relació comercial amb GRN.

9. Encarregats de Tractament de serveis oferts per GRN: DPS GIRO CONSULTING, S.L. (AERIS NAVIGO) i MARETONE, S.L.